Monday,
Thông tin chi tiết:
Thầy Hiệu Phó: Nguyễn Hữu Có
Họ và tên Thầy Hiệu Phó: Nguyễn Hữu Có
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Cử Nhân Sư Phạm Vật Lý
Trình độ Trung Cấp Chính Trị
Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Long Thị D Thị Xã Tân Châu An Giang
Điện thoại 02963822296
Email co_c3tanchautc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tin tức